Reglement contanten

Reglement van 6 maart 2002. Bij besluit van het bestuur van de KNB van 3 april 2002 is de datum van inwerkingtreding van het Reglement contanten 23 maart 2002. Gewijzigd bij besluit van 13 december 2006, inw. treding 13 december 2006 en bij besluit van 23 februari 2011, inwerkingtreding 23 februari 2011.

Ontvangst van bedragen in contanten
Door de ontvangst in contanten van bedragen van hoger dan € 15.000,-  te weigeren, handelt de notaris - met inachtneming van zijn geheimhoudingsplicht - in overeenstemming met de strekking van de wet Melding ongebruikelijke transacties.

Diezelfde strekking brengt mee dat de notaris ook niet zelf de storting van de contanten namens de cliënt op zijn kwaliteitsrekening verzorgt of de cliënt met het oog op deze storting bij de bank introduceert.

betaling met cheques
Een betaling met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen is met een contante betaling gelijkgesteld.

Verbod bedragen van meer dan 15.000,-
In artikel 8 Verordening beroeps- en gedragsregels is bepaald dat "de notaris in geen geval meer in contanten in ontvangst [neemt] dan het bedrag dat door het bestuur bij reglement zal worden vastgesteld".
Het maximale bedrag dat nog in contanten in ontvangst mag worden genomen wordt bij dit reglement vastgesteld op € 15.000,-
Het verbod om bedragen van meer dan € 15.000,-  in contanten in ontvangst te nemen, geldt per transactie, ongeacht het aantal personen dat geld bij de notaris afgeeft en ongeacht de bestemming ervan (bijvoorbeeld honorarium van de notaris).
Omdat het inzicht in wanneer er wel en wanneer er niet sprake is van crimineel geld bij de notaris ontbreekt geldt het verbod tot in ontvangst nemen van een bedrag van meer dan € 15.000,-  in contanten in alle gevallen.

Ook indien partijen onderling zouden afspreken dat de betaling in contanten zal geschieden heeft de notaris een eigen taak die los staat van de wil van partijen. De notaris zal dan zijn medewerking aan deze wijze van uitwerken van de overeenkomst onthouden.
Het spreekt vanzelf dat er ook gegronde redenen voor dienstweigering kunnen zijn indien de betaling van het door een van partijen verschuldigde - in afwijking van hetgeen gebruikelijk is voor de betreffende soort transacties - buiten de notaris om geschiedt. Daarnaast kunnen er andere gegronde redenen zijn om dienst te weigeren (zie artikel 21 lid 2 Wet op het notarisambt en uitwerkingen daarvan in de Verordening beroeps- en gedragsregels).

Betaling door overboeking op kwaliteitsrekening
Ter voorkoming van verwarring zal de notaris de cliënt tevoren duidelijk maken dat betaling door middel van overboeking op zijn kwaliteitsrekening wordt verwacht.
(Toelichting 6 maart 2002)

Bron: Vademecum 2011 Regelgeving Notariaat
 

Nieuwsbrief